Erkenning

De instellingen, centra en diensten voor zorgverlening moeten door de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid of het beleid inzake Bijstand aan personen, worden erkend.

Om erkend te worden moet aan de normen worden voldaan en moeten de instelling, het centrum, de dienst, enz. in de programmering zijn geïntegreerd. Deze normen omvatten onder meer de volgende elementen:

  • de algemene normen;
  • de architectonische normen (oppervlakten, uitrustingen, …) en de veiligheidsnormen (brand, …);
  • de functionele normen (personeel, …);
  • de organisatorische normen.

Bepaling van de normen

De bevoegde overheid stelt de erkenningsnormen vast.

Voor wat betreft het beleid inzake de zorgverstrekking in en buiten de zorginstellingen, blijven de erkenningsnormen voortaan nog van de federale overheid afhangen (zie de wet tot hervorming van de instellingen). Toch behouden de gemeenschapsoverheden een quasi absolute bevoegdheid om de erkenningsnormen vast te leggen in de andere domeinen van het Gezondheidsbeleid en in de sector Bijstand aan personen.

Naleving van de normen

Wanneer aan het einde van de door het Verenigd College bepaalde procedure, de leden van het Verenigd College vaststellen dat de normen al dan niet worden nageleefd en dat de instelling, het centrum, de dienst, enz. al dan niet in de programmering zijn geïntegreerd, dan verlenen zij:

  • een "voorlopige erkenning", in de sector van het Gezondheidsbeleid, voor een beperkte periode van zes maanden die kan worden verlengd;
  • een "voorlopige werkingsvergunning", in de sector van het beleid inzake Bijstand aan personen, voor een beperkte periode van één jaar die één keer kan worden verlengd;
  • een "erkenning" voor een periode van maximaal zes jaar die kan worden verlengd;
  • een "weigering van erkenning".

Indien, in de loop van de voorlopige erkenning/voorlopige werkingsvergunning of erkenning, de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid of het beleid inzake Bijstand aan personen, vaststellen dat de normen niet meer worden nageleefd, dan kunnen zij, overeenkomstig de door het Verenigd College bepaalde procedure, een procedure van "intrekking van erkenning" opstarten.

In datzelfde kader kunnen zij, bij een met redenen omklede beslissing en bij wijze van overgangsmaatregel, de "onmiddellijke sluiting" van een instelling, een centrum, een dienst, enz. bevelen, wanneer redenen van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake volksgezondheid of veiligheid het rechtvaardigen.

Relevante wetgeving: 

Delen