Evolutie van de Brusselse zelfmoordcijfers van 1998 tot 2014

In 2014 werden er 131 overlijdens door vrijwillige beëindiging van het leven geregistreerd onder de Brusselaars, waarvan 93 mannen en 38 vrouwen. Dit cijfer bevat ook de zelfdodingen door inwoners van het Brussels gewest die plaatsvonden in Vlaanderen en Wallonië. De zelfdodingscijfers per 100 000 inwoners liggen voor Brussel op 16,3 per 100 000 bij mannen en 6,3 per 100 000 bij vrouwen.

Het aantal suïcides is wellicht onderschat. Het is immers niet altijd duidelijk of het om een ongeval, een suïcide of een moord gaat. De daling van het aantal zelfdodingen wordt echter gecompenseerd door een stijging van het aantal overlijdens met onbekende oorzaak (niet geïllustreerd).

De Brusselse zelfdodingscijfers fluctueren van jaar tot jaar maar er kan een geleidelijke daling waargenomen worden. Over een periode van 17 jaar is dit cijfer gedaald met bijna de helft: van 21,2 tot 11,2 overlijdens door zelfdoding per 100 000 inwoners. Deze daling is meer uitgesproken bij de mannen dan bij de vrouwen.

De dalende trend is terug te vinden in alle leeftijdscategorieën met uitzondering van de leeftijdscategorie van mannen van 65 jaar en meer waar een continue stijging te zien is sinds 2012. Een meer gedetailleerde analyse over zelfdoding bij Brusselaars is terug te vinden in gezondheidsindicatoren 2010 (p 108 en volgende).

 

Onderzoeken naar de vergelijkbaarheid van zelfmoordcijfers in verschillende landen hebben aangetoond dat deze niet met mekaar vergeleken kunnen worden. De oorzaken hiervan liggen enerzijds in de verschillende procedures bij een overlijdensaangifte (autopsie, opvolging bij politie en parket wanneer intentie niet duidelijk is, openbaarheid van de gegevens,...) en anderzijds bij de culturele of maatschappelijke aanvaarding van zelfmoord (stigma, verzekeringen,...).

Over het algemeen zijn zelfmoordcijfers een onderschatting van het werkelijke aantal zelfmoorden, en dit voor alle landen. Bijkomende informatie hieromtrent is terug te vinden in de methodologische sectie van dossier zelfmoord 2003 en het artikel van Värnik en collegas over certificatie praktijken in acht europese landen

laatst gewijzigd op 30/03/2017

Delen