Infrastructuursubsidies

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kan subsidies toekennen om de infrastructuurkosten te dekken van de bicommunautaire instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op het gebied van gezondheidszorg en bijstand aan personen.

Die subsidies dienen hoofdzakelijk om de bouw, uitbreiding, verbouwing, renovatie of herinrichting van instellingen te financieren. Sommige worden op jaarbasis toegekend voor onderhoud. En in specifieke gevallen worden financiële tegemoetkomingen verleend voor de aankoop van gebouwen.

Over het algemeen worden infrastructuursubsidies toegekend in  een meerjarenplan dat wordt goedgekeurd door het Verenigd College. Dat plan omvat:

  • alle infrastructuurprojecten voor de komende jaren,
  • het maximumbedrag van de subsidie per project,
  • een voorlopige planning van de werken,
  • een begrotingsraming.

Dit plan is meestal het resultaat van een projectoproep van de Diensten van het Verenigd College (de administratie) en de kabinetten bevoegd voor een of meer sectoren die verband houden met gezondheidszorg of bijstand aan personen. Alle oproepen om projecten - en de selectiecriteria - worden bepaald door de beleidsprioriteiten die in het Brusselse regeerakkoord zijn vastgelegd. Op dit moment is er geen oproep om projecten gepland.

Twee meerjarenplannen zijn in voorbereiding:

  • de bouwkalender 2008-2021 van de instellingen voor gezondheidszorg,
  • het plan 2017-2023 voor de investeringen in de infrastructuur die onder het beleid van bijstand aan personen valt.

In uitzonderlijke gevallen worden subsidies toegekend zonder voorafgaande projectoproep  of buiten een lopend meerjarenplan om. Instellingen die dat willen, kunnen dus een facultatieve subsidie aanvragen via het formulier op de website van de GGC.

Specifieke procedures

Bepaalde specifieke procedures regelen de toekenning van een infrastructuursubsidie, afhankelijk van het soort instelling.

Die instellingen zijn in drie categorieën onderverdeeld:

  • de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen: de procedure voor hun subsidiëring is vastgelegd door het besluit van het Verenigd College van 10 oktober 2013 tot bepaling van de regels betreffende de financiële tegemoetkoming van de GGC in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • de rusthuizen: de procedure voor hun subsidiëring is vastgelegd door het besluit van het Verenigd College van 7 mei 2009 tot bepaling van de regels betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de GGC in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing of de uitrusting van gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten van de voorzieningen bedoeld in de ordonnantie van 24 april 2008;
  • alle andere sectoren: die instellingen zijn niet (of slechts in beperkte mate) gereguleerd voor de financiering van hun infrastructuur. In de praktijk wordt voor elk project een subsidiebesluit opgesteld, waarin de procedures en voorwaarden worden vastgesteld. Die besluiten bevatten vrijwel dezelfde regels als die voor de financiering van de infrastructuur van ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en rusthuizen.

De Administratie herziet momenteel alle wetgeving en regelgeving over de financiering van infrastructuur van de bicommunautaire instellingen. Die ouden in 2023 in werking moeten treden.

Contact

Voor vragen over infrastructuursubsidies, kan je contact opnemen met de dienst Infrastructuur: infra@ccc.brussels.

Relevante wetgeving: