Jeugdbescherming

Hulp die de jeugdrechtbank oplegt aan minderjarigen en hun gezinsleden

Waarover gaat het?

De jeugdbescherming is een hulpverlening voor minderjarigen en hun gezinsleden, opgelegd door de jeugdrechtbank wanneer de veiligheid of de gezondheid van deze jongeren ernstig in het gedrang is.

Voor wie en waarom?

Deze hulpverlening wordt geboden aan jongeren (onder de 18 jaar) en aan hun gezin, wanneer ze zich in moeilijkheden bevinden of gevaar lopen.

Twee soorten hulpverlening kunnen aangewend worden:

  • vrijwillige hulpverlening, onderhandeld met, en aanvaard door de jongere en zijn gezin;
  • gedwongen hulpverlening, opgelegd door de jeugdrechtbank.

Werking

De jeugdbescherming geeft voorrang aan vrijwillige hulpverlening. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort dit tot de bevoegdheden van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Hun diensten staan in voor deze hulpverlening. Zo kan het Comité voor bijzondere jeugdzorg (CBJ) of de Service d’aide à la jeunesse (SAJ) tussenkomen op vraag van de jongere, zijn gezin, een externe persoon, een andere dienst (bij voorbeeld een OCMW) of het Parket.

Het gebeurt soms dat de hulpverlening moet worden opgelegd: wanneer de maatregelen voorgesteld in het kader van de vrijwillige hulpverlening geweigerd werden door de jongere en zijn gezin, of in situaties van gevaar die een dringende plaatsing vereisen.

In het Brussels Gewest mogen de Gemeenschappen geen maatregelen nemen die rechtstreeks betrekking hebben op natuurlijke personen. Het is dus een ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die de gedwongen hulpverlening van de jeugdrechtbank aan jongeren in moeilijkheden regelt. Deze wetgeving bepaalt:

  • de voorwaarden voor de tussenkomst van de jeugdrechtbank: de gezondheid of de veiligheid van de jongere moet in het gedrang zijn en behalve ingeval van hoogdringendheid moeten er pogingen ondernomen zijn om oplossingen te zoeken in het kader van de vrijwillige hulpverlening;
  • de pedagogisch afdwingbare maatregelen die de jeugdrechtbank kan opleggen (pedagogische richtlijn, toelating aan de jongere ouder dan 16 om zelfstandig te wonen, verblijf van de jongere buiten de gezinscontext, enz.).

Deze maatregelen worden vervolgens uitgevoerd door de diensten van de Gemeenschappen: de Sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank (SDJR) of de Service de protection judiciaire (SPJ), afhankelijk van de taal gehanteerd tijdens de gerechtelijke procedure. De jongeren worden eveneens opgevangen in diensten die erkend en gesubsidieerd worden door de Gemeenschappen.

De maatregelen die genomen worden ten aanzien van minderjarige delictplegers, blijven een bevoegdheid van de federale Staat.

Adres zoeken

Relevante wetgeving: